Regulamin

Regulamin 12. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 12. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” (zwanego dalej "12. Biegiem WOŚP") jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19C (kod pocztowy: 02-738 Warszawa), wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030897, NIP 521-30-03-700, REGON 010168068.

2. Producentem Wykonawczym 12. Biegu WOŚP jest „Złoty Melon” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańska 19C, (kod pocztowy: 02-738 Warszawa), wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000158131, Regon 01544097, NIP 521-32-36-491.

3.Współorganizatorem i partnerem produkcyjnym  12. Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” jest SE Group Sp. z o.o. – z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ul. Zimowej 31a, lok. 28 w Nowej Iwicznej (kod pocztowy: 05-515 Nowa Iwiczna), wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000360863, Regon 142480180, NIP 9512317199.

II. CEL

1. Propagowanie akcji "Policz się z cukrzycą" oraz programów autorskich Fundacji WOŚP - Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" i Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.

2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. po ulicach Warszawy.

2. Oficjalne otwarcie 12. Biegu WOŚP odbędzie się o godz. 13.00, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 15.00.

3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki.

4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej www.bieg.wosp.org.pl w zakładce „Trasa”.

5. Długość trasy: ok. 5 km.

6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Pokojowego Patrolu - wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W 12. Biegu WOŚP mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.

2. Każdy uczestnik biorący udział w 12. Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego w miejscu i w terminach określonych w pkt VI. Wzór zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu jest do pobrania na stronie internetowej www.bieg.wosp.org.pl. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.

4. Wszyscy uczestnicy 12. Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do 12. Biegu WOŚP będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej SlotMarket.pl.

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 4 stycznia 2018 r. Po tym terminie , jeżeli limit pakietów nie zostanie wyczerpany, dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Biura zawodów.

3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności: 

  • prawidłowe wypełnione formularza zgłoszeniowego na SlotMarket.pl;
  • uregulowanie opłaty startowej od razu przy rejestracji, za pośrednictwem systemu transakcyjnego Blue Media;
  • złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów zgodnie z procedurą opisaną w pkt IV.3. 

4. Limit uczestników w 12. Biegu WOŚP wynosi 5000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

5. Opłata startowa za udział w 12. Biegu WOŚP wynosi minimum 30 PLN i jest w całości przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.

6. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.

7. Dowodem skutecznej rejestracji jest email z potwierdzeniem rejestracji z adresu contact@slotmarket.pl oraz infoemacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika SlotMarket.pl.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

a. numer startowy wraz z czterema agrafkami,

b. pamiątkową koszulkę 12. Biegu WOŚP,

c. medal na mecie,

d. upominki od sponsorów i partnerów imprezy.

UWAGA! koszulki wydawane są w Biurze zawodów w miarę dostępności rozmiarów. Nie ma mozliwości wcześniejszej rezerwacji rozmiaru koszulki.

10. Przedmioty określone w pkt V.9. a i b składają się na pakiet startowy, którego posiadanie jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Biegu.

VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych 

1. Odbiór pakietów startowych:

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Sklepie Biegacza Warszawa Powiśle, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45A i będzie czynne w następujących dniach i godzinach: 

  • 8 stycznia 2018 (poniedziałek) w godzinach 11:00-20:00,
  • 9 stycznia 2018 (wtorek) w godzinach 11:00-20:00,
  • 10 stycznia 2018 (środa) w godzinach 11:00-20:00,
  • 11 stycznia 2018 (czwartek) w godzinach 11:00-20:00,
  • 12 stycznia 2018 (piątek) w godzinach 11:00-20:00,
  • 13 stycznia 2018 (sobota) w godzinach 10:00-18:00,

w dniu zawodów Biuro biegu będzie zlokalizowane w hali namiotowej na terenie Placu Defilad

  • 14 stycznia 2018 (niedziela) w godzinach 10:00-12:00.

Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników 12. Biegu WOŚP będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 12. Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się ratować”.

2. Dane osobowe uczestników 12. Biegu WOŚP będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. Administratorem danych osobowych jest SE Group Sp. z o.o. – z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ul. Zimowej 31a, lok. 28 w Nowej Iwicznej (kod pocztowy: 05-515 Nowa Iwiczna).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 12. Biegu WOŚP obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 12. Biegu WOŚP. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczastnika informacji dotyczących 12. Biegu WOŚP, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników 12. Biegu WOŚP  obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

5. Organizator zapewnia szatnie bez natrysków oraz depozyt w pobliżu startu i mety biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.